• Acces web família
 • Matrícula telemàtica
 • AMPA-I
 • Erasmus+
 • atobconnection
 • Defensor de la infancia.
 • Proyecto Atenea
 • Calendari escolar
 • Localització i telèfons
 • Pàgina metereològica
Principal Contactar Afegir a "afavorits"

ANNEX EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

AVÍS LEGAL

La utilització del contingut i/o serveis del portal per part de l'usuari suposa l'acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d'ús del portal
L'IES LA PATACONA que depén de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es reserva el dret d'efectuar modificacions en el contingut d'este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació. En este portal poden haver enllaços a pàgines externes el contingut de les quals la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport no es fa responsable ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb estes. Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en este portal són propietat de l'IES LA PATACONA i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l'emmagatzematge, total o parcial, excepte si s'obté prèviament el consentiment de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i excepte quan s'indique el contrari. Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d'este portal han d'acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n'hi ha, que acompanye o s'incloga en el programari. L'IES LA PATACONA no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d'utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a l'IES LA PATACONA.
Protecció de dades de caràcter personal
En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'IES LA PATACONA l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione en omplir algun formulari d'inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:
 • IES LA PATACONA
 • Novelista Blasco Ibàñez, 1
 • 46120, Alboraya
 • València.
La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els serveis oferits en esta web. L'IES LA PATACONA farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem este tipus d'informació. L'IES LA PATACONA li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desplegament de la LO 15/1999.
Legislació aplicable i jurisdicció
Este avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l'ús d'este portal els jutjats i tribunals de la província de València.

AVISO LEGAL

La utilización del contenido y/o servicios del portal por parte del usuario supone la aceptación expresa de las siguientes condiciones:

Condiciones de uso del portal
El IES LA PATACONA dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el contenido de este portal sin previo aviso, así como de su configuración y presentación. Este portal puede contener enlaces a páginas externas, no siendo la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte responsable del contenido de dichas páginas externas ni de cualquier otro aspecto relacionado con las mismas. Los textos, imágenes, logotipos y resto de contenidos incluidos en este portal son propiedad del IES LA PATACONA y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Queda prohibida la transmisión, distribución, reproducción o almacenamiento, total o parcial, excepto si se obtiene el previo consentimiento de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y salvo cuando se indique lo contrario. Para poder instalar o utilizar cualquier software que se encuentre disponible para su descarga desde este portal, deben aceptarse previamente los términos del contrato de licencia, si lo hubiera, que acompañe o se incluya en el software. El IES LA PATACONA no se hace responsable de los posibles daños que se pudieran producir por el hecho de utilizar versiones no actualizadas de navegadores, o de las consecuencias que se pudieran derivar del mal funcionamiento del navegador, ya sea por configuración inadecuada, presencia de virus informáticos o cualquier otra causa ajena al IES LA PATACONA.
Protección de datos de carácter personal
En cumplimiento de la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione al cumplimentar algún formulario de inscripción, solicitud o consulta que aparezca en la presente Web, serán objeto de tratamiento y recogidos en un fichero de datos cuyo responsable es el correspondiente órgano superior o centro directivo de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia normativa vigente en materia de protección de datos, puede comunicarlo por escrito al centro o en el Registro General de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte:
 • IES LA PATACONA
 • Novelista Blasco Ibàñez, 1
 • 46120, Alboraya
 • València.
La recogida de sus datos de carácter personal se lleva a cabo con la finalidad principal de poder ofrecer y prestarle los servicios ofrecidos en la presente web. El IES LA PATACONA hará uso de los datos de carácter personal facilitados por usted exclusivamente para las finalidades indicadas. No compartimos la información suministrada con terceros salvo exigencia legal o de procedimientos legales, y en ningún caso, vendemos este tipo de información. El IES LA PATACONA le informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de sus datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, según lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la L.O. 15/1999.
Legislación aplicable y jurisdicción
Este Aviso Legal se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley española, siendo competentes para la resolución de cualquier conflicto derivado o relacionado con el uso de este portal los Juzgados y Tribunales de la provincia de Valencia.
1295 - X- IES LA PATACONA - 2013
útima edició 29-11-20, 17:41:55