• AMPA-I
 • Acces web família
 • Defensor de la infancia.
 • ESCOLA DE PARES
 • Pàgina metereològica
 • Localització i telèfons
 • Erasmus+
 • Servei d'avisos
Principal Contactar Afegir a "afavorits"

Matrícula de la Prova d'Acces a la Universitat PAU-2016

La informació continguda ací davall pertany a l'any acadèmic ANTERIOR i s'ha deixat com a referència quan a les dates i les taxes. Aquesta informació s'actualitzarà deseguida que la nova estiga disponible.

MATRÍCULA

 • Ordinària: 30 de maig al  1 de juny
 • Extraordinària: 28 al 30 de juny

LLOC

 • La secretaria del IES LA PATACONA

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

IMPORT DE LES TAXES (*)

TIPUS DE MATRÍCULA IMPORT
Ordinària 78,20 €
Família Nombrosa 1ª categoria 39,10 € (**)
Família Nombrosa 2ª categoria Exempts (**)
Minusvalidesa de l’alumne (afectat per una discapacitat igual o superior a un 33% i ingressos anuals bruts de la unitat familiar no supere el sali mínim interprofessional) Exempts (**)
Minusvalidesa de l’alumne (afectats per una discapacitat igual o superior a un 65%) . Exempts (**)
Alumnes amb matricula d’honor o premi extraordinari en 2º de batxillerat. Exempts

(**) Haurà de presentar original i fotocòpia del llibre de família nombrósa actualitzat o un certificat on s’indique el grau de minusvalidesa de l’alumne i els ingressos anuals si se sol·licita.

INGRÉS DE LES TAXES DE LA PAU (*)

 • CAJAMAR
 • IBAN ES22 3058 2258 8527 2000 3353 (IES LA PATACONA)
 • c/ Tavernes Blanques, 26
 • 46020 ALBORAYA

(*) Després d'ingressar les taxes de les Proves d'Acces a la Universitat (PAU) cal dur el rebut a la secretaria del centre per formalitzar la matrìcula en les PAU.

DATES D'EXAMEN

 • Ordinària: 7, 8 i 9 de juny
 • Extraordinària: 5, 6 y 7 de juliol

TRIBUNALS

 • Ordinària: núm 26 Aulari Nord - Campus Dels Tarongers
 • Extraordinària:núm 46 Aulari Nord - Campus Dels Tarongers
 • Si només es presenta a la fase específica cal estar al tribunal que correspon de 11 a 13 h el primer dia de proves

QUALIFICACIONS:

 • Ordinària: 17 juny (A partir de les 14h)
 • Extraordinària: 13 juliol (A partir de les 17h)

RECLAMACIONS:

 • Ordinària: del 18 al 21 de juny. Resolució: 27 Juny
 • Extraordinària: del 15 al 18 de juliol. Resolució: 20 Juliol

MÉS INFORMACIÓ

1947 - X- IES LA PATACONA - 2013
útima edició 28-02-17, 12:17:49