Header Image - Departament de Tecnologia

¡Felices fiestas!

by elenag

¡Qué maravilla poder terminar un trimestre tan duro y complicado como ha sido éste de una manera tan bonita! Pese a ser algo que afortunadamente se repite cada año, y en todos los institutos en los que he trabajado, nunca deja de sorprenderme la generosidad de esas poquitas, pero magníficas personas, que siempre están dispuestas a sacrificar su tiempo libre por hacer del instituto donde estudian y/o trabajan un lugar mejor y más bonito. ¡Muchísimas gracias por vuestra generosidad y por vuestra ilusión, especialmente este curso, cuando esa apuesta incondicional es mucho más emocionante que nunca!

¡Felices fiestas!

Si hacéis clic sobre la imagen podéis ver un vídeo en el que se detalla paso a paso la construcción del árbol de Navidad.

 

 

Resum dels projectes del curs 2017/18

by jlopez

El curs s’ha acabat. Ha estat molt intens i els nostres alumnes han treballat molt dur i amb molt d’interès. El resultat d’aquest esforç és un conjunt de projectes molt ben fets dels que els professors del departament estem molt orgullosos. Hem fet un vídeo resum d’aquesta excel·lent tasca i us ho volem ensenyar. Feu clic sobre la imatge i obriu el vídeo per a visualitzar-lo.

Als nostres alumnes els volem dir: gràcies pel vostre esforç! I el proper curs, més i millor!

Diseño, construcción y programación de un autómata

by jlopez

Nuestros alumnos de 4ESO aplicadas han diseñado, construido y programado un autómata consistente en unos pequeños vehículos que recorren un espacio cerrado y tienen por misión extraer las latas que encuentran en su camino. Una alumna del grupo, Aurora Palozzo, ha elaborado una excelente presentación sobre este proyecto, y queremos compartirla con vosotros. Este es su trabajo (haz clic sobre el dibujo y verás la presentación):

Projecte d’Electrònica en 4t d’ESO

by jlopez

En els últims mesos hem estat treballant conceptes d’electrònica en els grups de 4t d’ESO i els hem posat en pràctica amb projectes diversos que els nostres alumnes han dissenyat i construït. Alguns alumnes han fet un cotxe segueix-llum, uns altres un vúmetre, i altres han fet un cub de LEDs. Voleu veure’ls? Ací teniu algunes fotografies i un parell de vídeos com a mostra. Us convidem a visitar el Blog de classe de 4t on els propis alumnes us explicaran el que han fet.

Primer Projecte del Curs en 1r ESO

by jlopez

Els nostres alumnes de 1r d’ESO han finalitzat el primer projecte del curs. Han treballat dur i han acabat el PORTALLAPIS. Els resultats han sigut molt bons. Ací podeu veure alguns moments del treball en el taller i també alguns exemples dels resultats obtinguts. També us convidem a que mireu els Blogs de classe, on els propis alumnes expliquen la seua experiència. Millor que nosaltres, que us ho expliquen ells!

Benvinguts al curs 2017/18!

by jlopez

Estimades famílies:

El departament didàctic de tecnologia vol comunicar a les famílies dels alumnes les següents qüestions:

  • Aplicacions digitals de classe

El departament de tecnologia no utilitza llibre de teoria, sinó que elabora el seu propi material. Els alumnes només hauran de comprar una llibreta a quadres de 5 mm per treballar. També està permés l’ús de fulls solts en carpesano. El departament utilitza eines digitals per al control de classe.

Per iniciar sessió, els alumnes utilitzaran el compte corporatiu de l’institut, del tipus nom.cognom@iespatacona.com, i el seu NIA com a contrasenya. Usuari i contrasenya són lliurats a cada alumne a principi de curs. A més, durant els primers dies de classe, el departament s’encarrega d’ensenyar als alumnes l’accés i ús d’aquesta eina digital.

Aquestes eines són utilitzades pels alumnes tant a casa com a l’institut per consultar el contingut de l’assignatura, conèixer el sistema d’avaluació, lliurar els treballs requerits i controlar les seves notes. Si vostè, com a mare, pare o tutor legal de l’alumne desitja tindre un informe resum diari del treball de l’alumne, tan sols envie un correu electrònic indicant que vol rebre resums de classe des del seu compte a jordi.lopez@iespatacona.com.

L’ús de les aplicacions es farà des dels ordinadors de l’institut, però també és convenient que els alumnes accedeixen a la mateixa fora del centre, per la qual cosa és aconsellable tindre a casa un ordinador amb accés a Internet.

  • Sistema d’avaluació

D’acord amb el mètode de projectes, el departament de tecnologia avalua als seus alumnes mitjançant rúbriques. Això significa que els projectes estan estructurats en tasques de més o menys pes a la nota i cada alumne rep una puntuació del treball presentat en funció de la importància de la tasca que fa al projecte i la qualitat del treball presentat. En tot moment es pot consultar una taula amb les puntuacions de cada tasca i les condicions d’avaluació detallades.

  • Ús del mòbil a classe

Tenint en compte el caràcter tecnològic de l’assignatura, en certs moments és possible que es faça ús a classe de dispositius mòbils propietat de l’alumne (telèfons, tabletes), sempre que el professor ho considere en aquest moment oportú, per a tasques concretes, com a eina de treball i amb caràcter educatiu. Així mateix és possible que l’alumne faça ús d’aquests dispositius a casa per fer entrega de treballs de l’assignatura. Aquest ús a casa ha d’estar supervisat per la seua mare, pare o tutor legal.

En qualsevol cas, de cap manera és obligatori l’ús d’aquests dispositius, ni al centre ni a casa de l’alumne. Així mateix, ni el centre ni els professors del departament es fan responsables de la pèrdua, trencament o robatori dels mateixos a l’institut o en el trajecte cap al centre.

Des del departament de tecnologia volem agrair la seua atenció i quedem a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte que poguera tindre respecte a aquests o altres temes. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquesta direcció de correu electrònic: jordi.lopez@iespatacona.com

Alboraia, 11 de setembre de 2017.

Atentament,

Jordi López Lluch

Cap departament de tecnologia


Estimadas familias:

El departamento didáctico de tecnología quiere comunicar a las familias de los alumnos las siguientes cuestiones:

  • Aplicaciones digitales de clase

El departamento de tecnología no utiliza libro de teoría, sino que elabora su propio material. Los alumnos sólo tendrán que comprar una libreta a cuadros de 5mm para trabajar. También está permitido el uso de hojas sueltas en carpesano. El departamento utiliza herramientas digitales para el control de clase.

Para iniciar sesión, los alumnos utilizarán la cuenta corporativa del instituto, del tipo nombre.apellido@iespatacona.com, y su NIA como contraseña. Usuario y contraseña son entregados a cada alumno a principio de curso. Además, durante los primeros días de clase, el departamento se encarga de enseñar a los alumnos el acceso y uso de esta herramienta digital.

Estas herramientas son utilizadas por los alumnos tanto en casa como en el instituto para consultar el contenido de la asignatura, conocer el sistema de evaluación, entregar los trabajos requeridos y controlar sus notas. Si usted, como madre, padre o tutor legal del alumno desea tener un informe resumen periódico del trabajo del alumno, tan solo envíe un correo electrónico indicando que desea recibir resúmenes de clase desde su cuenta a jordi.lopez@iespatacona.com.

El uso de las aplicaciones se hará desde los ordenadores del instituto, pero también es conveniente que los alumnos accedan a la misma fuera del centro, para lo cual es aconsejable tener en casa un ordenador con acceso a Internet.

  • Sistema de evaluación

En consonancia con el método de proyectos, el departamento de tecnología evalúa a sus alumnos mediante rúbricas. Esto significa que los proyectos están estructurados en tareas de más o menos peso en la nota y cada alumno recibe una puntuación del trabajo presentado en función de la importancia de la tarea con respecto al proyecto y la calidad del trabajo presentado. En todo momento se puede consultar una tabla con las puntuaciones de cada tarea y las condiciones de evaluación detalladas.

  • Uso del móvil en clase

Teniendo en cuenta el carácter tecnológico de la asignatura, en ciertos momentos es posible que se haga uso en clase de dispositivos móviles propiedad del alumno (teléfonos, tabletas), siempre que el profesor lo considere en ese momento oportuno, para tareas concretas, como herramienta de trabajo y con carácter educativo. Así mismo es posible que el alumno haga uso de estos dispositivos en casa para hacer entrega de trabajos de la asignatura. Este uso en casa deberá estar supervisado por su madre, padre o tutor legal.

En cualquier caso, de ninguna manera es obligatorio el uso de estos dispositivos, ni en el centro ni en casa del alumno. Así mismo, ni el centro ni los profesores del departamento se hacen responsables de la pérdida, rotura o sustracción de los mismos en el instituto o en el trayecto hacia el centro.

Desde el departamento de tecnología queremos agradecer su atención y quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda que pudiera tener respecto a estos u otros temas. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico: jordi.lopez@iespatacona.com

Alboraya, 11 de septiembre de 2017.

Atentamente,

Jordi López Lluch

Jefe departamento de tecnología

RENOVACIÓN DE LOS PANELES DE HERRAMIENTAS DEL TALLER DE TECNOLOGÍA: ALUMNOS PR-4

by elenag

El área de tecnología tiene un marcado enfoque práctico, en ella se llevan a cabo proyectos, experiencias y prácticas de contenidos científico-tecnológicos adquiridos en otras áreas a lo largo de la etapa de la ESO como Ciencias de la Tierra, Física y Química, Matemáticas, Educación Plástica y Visual, etc. Además proporciona unos conocimientos básicos sobre el uso de herramientas comunes, medidas de seguridad e higiene en el trabajo, organización y planificación del trabajo, etc. por no hablar de una introducción a campos técnicos como el dibujo industrial, la electricidad y la electrónica, la robótica, los automatismos industriales, los materiales de uso técnico, etc. Esta área también debe servir como una orientación a los ciclos formativos técnicos o para cursar estudios universitarios de ingeniería, proporcionando la base que sirva de punto de partida para crear o fortalecer estos itinerarios educativos entre el alumnado.

La imagen que se queda en nuestra retina cuando entramos por primera vez en nuestro taller es la misma que tiene el centro y nuestros compañeros de nuestra área. Es la misma que tiene nuestro alumnado, que si tan sólo sabe qué es la “tecnología” ni qué se hace en el taller, porque cada profesor que ha pasado por el centro lo ha enfocado de manera distinta. No hay una línea de continuidad tal fácil de establecer como en otras asignaturas. En tecnología establecer una forma de trabajo determinada requiere además adecuar las instalaciones y el taller, y el proceso requiere mucho tiempo y trabajo.

En general, la limpieza y el buen estado de las instalaciones del aula-taller de tecnología es fundamental porque genera un ambiente agradable, cómodo y profesional que el alumnado, en el fondo, agradece y respeta. Tanto es así, que se reducen a mínimos insignificantes la pérdida de materiales o herramientas, habituales cuando predomina el desorden y el descontrol generalizado. Quizá parezca inexplicable, pero cuando todo está en orden y tiene una buena presencia el alumnado cuida el taller como algo propio.

Una parte fundamental del taller de tecnología son los paneles de herramientas, donde éstas se cuelgan y están al alcance de la mano para realizar cualquier actividad. Se trata de tablas de aglomerado donde se dibuja la silueta de cada herramienta, sobre la que se cuelga cada una de ellas. Deben de ser fabricados por los propios alumnos/a bajo la atenta supervisión del profesor/a. Cada panel utiliza un color representativo, que se utiliza tanto para colorear el panel como las propias herramientas. El resultado es muy estético y llamativo y cambia radicalmente la imagen del taller tanto a vista del alumnado como del profesorado que contempla los cambios que vamos realizando poco a poco, que van mejorando nuestro lugar de trabajo a la vez que la imagen que se tiene de nuestra área en el centro.

Ventajas de los paneles de herramientas:

  • Facilitan la revisión del estado de las herramientas y su contabilización, tanto al comienzo como al final de cada clase.
  • Ponen al alcance de cada grupo de alumnos las herramientas que van a necesitar en la fabricación de su proyecto.
  • Ayudan a fomentar la responsabilidad de cada grupo de alumnos/as en el cuidado y mantenimiento de sus herramientas.
  • Al ser muy llamativos, mejoran notablemente la imagen de nuestro taller de tecnología.

La disposición ideal de un panel de herramientas es junto a la mesa de los alumnos/as que la van a utilizar o incluso sujetos a un lateral de dicha mesa. Es importante asignar un juego de herramientas para cada grupo pintado con un color distinto para favorecer que cada cual se responsabilice de las suyas.

Al mismo tiempo que el taller va adecentándose con la renovación de los paneles de herramientas, poniendo en orden el caos existente, remodelando su imagen e instalaciones, el alumnado empieza a apreciar los cambios y a ser consciente de que le benefician directamente. Este proceso también influye en la actitud del claustro hacia nuestra labor. O eso esperamos…

A continuación podéis ver los vídeos editados por los alumnos  de PR-4 ilustrando el trabajo que han realizado durante el primer trimestre de este curso 2016-17: