COMUNICAT

Estimades famílies:

El departament didàctic de tecnologia vol comunicar a les famílies dels alumnes les següents qüestions:

  • Aplicacions digitals de classe

El departament de tecnologia no utilitza llibre de teoria, sinó que elabora el seu propi material. Els alumnes només hauran de comprar una llibreta a quadres de 5 mm per treballar. També està permès l’ús de fulls solts en arxivador. El departament utilitza eines digitals per al control de classe.

Per iniciar sessió, els alumnes utilitzaran el compte corporatiu de l’institut, del tipus nom.cognom@iespatacona.com, i el seu NIA com a contrasenya. Usuari i contrasenya són lliurats a cada alumne a principi de curs. A més, durant els primers dies de classe, el departament s’encarrega d’ensenyar als alumnes l’accés i ús d’aquestes eines digitals. És important recordar que aquest és un compte de correu escolar, no personal, i per tant els alumnes no podran fer cap modificació en les dades del mateix. Si així ho fessin caldrà crear de nou el compte i esborrar l’anterior, i en fer-ho es perdrà tot el treball associat a aquest compte i no es podrà recuperar. És important advertir-los sobre això per no tenir problemes si es donés el cas. Eduquem els alumnes en un ús responsable d’aquest compte de correu escolar.

Aquestes eines digitals són utilitzades pels alumnes tant a casa com a l’institut per consultar el contingut de l’assignatura, conèixer el sistema d’avaluació, lliurar els treballs requerits i controlar les seues notes. L’ús de aquestes aplicacions es farà des dels ordinadors de l’institut, però també és convenient que els alumnes accedeixen a les mateixes fora del centre, per la qual cosa és aconsellable tenir a casa un ordinador amb accés a Internet o, si no, acudir a una biblioteca o lloc similar on poder utilitzar ordinadors amb accés a Internet. En cas de no poder fer-ho de cap manera, preguem ens ho indiquen per poder buscar una solució.

  • Sistema d’avaluació

D’acord amb el mètode de projectes, el departament de tecnologia avalua als seus alumnes mitjançant rúbriques. Això significa que els projectes estan estructurats en tasques de més o menys pes a la nota i cada alumne rep una puntuació del treball presentat en funció de la importància de la tasca en el projecte i de la qualitat del treball presentat. En tot moment és posible consultar una taula amb les puntuacions de cada tasca i les condicions d’avaluació detallades.

  • Ús del mòbil a classe

Tenint en compte el caràcter tecnològic de l’assignatura, en certs moments és possible que es faça ús a classe de dispositius mòbils propietat de l’alumne (telèfons, tabletes), sempre que el professor ho considere en aixe moment oportú, per a tasques concretes, com a eina de treball i amb caràcter educatiu. Així mateix és possible que l’alumne faça ús d’aquests dispositius a casa per fer entrega de treballs de l’assignatura. Aquest ús a casa ha d’estar supervisat per la seua mare, pare o tutor legal.

En qualsevol cas, de cap manera és obligatori l’ús d’aquests dispositius, ni al centre ni a casa de l’alumne. Així mateix, ni el centre ni els professors del departament es fan responsables de la pèrdua, trencament o robatori dels mateixos a l’institut o en el trajecte des de casa fins a l’institut.

Des del departament de tecnologia volem agrair la seua atenció i quedem a la seua disposició per a resoldre qualsevol dubte que poguera tindre respecte a aquests o altres temes. Pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquesta direcció de correu electrònic: elena.gil@iespatacona.com

Alboraia, 12 de setembre de 2018.

Atentament,

Elena Gil Borrás

Cap departament de tecnologia


Estimadas familias:

El departamento didáctico de tecnología quiere comunicar a las familias de los alumnos las siguientes cuestiones:

  • Aplicaciones digitales de clase

El departamento de tecnología no utiliza libro de teoría, sino que elabora su propio material. Los alumnos sólo tendrán que comprar una libreta a cuadros de 5mm para trabajar. También está permitido el uso de hojas sueltas en carpesano. El departamento utiliza herramientas digitales para el control de clase.

Para iniciar sesión, los alumnos utilizarán la cuenta corporativa del instituto, del tipo nombre.apellido@iespatacona.com, y su NIA como contraseña. Usuario y contraseña son entregados a cada alumno a principio de curso. Además, durante los primeros días de clase, el departamento se encarga de enseñar a los alumnos el acceso y uso de estas herramientas digitales. Es importante recordar que ésta es una cuenta de correo escolar, no personal, y por tanto los alumnos no podrán hacer ninguna modificación en los datos de la misma. Si así lo hicieran habrá que crear de nuevo la cuenta y borrar la anterior, y al hacerlo se perderá todo el trabajo asociado a esa cuenta y no se podrá recuperar. Es importante advertirles sobre esto para no tener problemas si se diera el caso. Eduquemos a los alumnos en un uso responsable de esta cuenta de correo escolar.

Estas herramientas son utilizadas por los alumnos tanto en casa como en el instituto para consultar el contenido de la asignatura, conocer el sistema de evaluación, entregar los trabajos requeridos y controlar sus notas. El uso de estas aplicaciones se hará desde los ordenadores del instituto, pero también es conveniente que los alumnos accedan a las mismas fuera del centro, para lo cual es aconsejable tener en casa un ordenador con acceso a Internet o en su defecto acudir a una biblioteca o lugar similar donde poder utilizar ordenadores con acceso a Internet. En caso de no poder hacerlo de ninguna manera, rogamos nos lo indiquen para poder buscar una solución.

  • Sistema de evaluación

En consonancia con el método de proyectos, el departamento de tecnología evalúa a sus alumnos mediante rúbricas. Esto significa que los proyectos están estructurados en tareas de más o menos peso en la nota y cada alumno recibe una puntuación del trabajo presentado en función de la importancia de la tarea con respecto al proyecto y de la calidad del trabajo presentado. En todo momento se puede consultar una tabla con las puntuaciones de cada tarea y las condiciones de evaluación detalladas.

  • Uso del móvil en clase

Teniendo en cuenta el carácter tecnológico de la asignatura, en ciertos momentos es posible que se haga uso en clase de dispositivos móviles propiedad del alumno (teléfonos, tabletas), siempre que el profesor lo considere en ese momento oportuno, para tareas concretas, como herramienta de trabajo y con carácter educativo. Así mismo es posible que el alumno haga uso de estos dispositivos en casa para hacer entrega de trabajos de la asignatura. Este uso en casa deberá estar supervisado por su madre, padre o tutor legal.

En cualquier caso, de ninguna manera es obligatorio el uso de estos dispositivos, ni en el centro ni en casa del alumno. Así mismo, ni el centro ni los profesores del departamento se hacen responsables de la pérdida, rotura o sustracción de los mismos en el instituto o en el trayecto hacia el centro.

Desde el departamento de tecnología queremos agradecer su atención y quedamos a su entera disposición para resolver cualquier duda que pudiera tener respecto a estos u otros temas. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico: elena.gil@iespatacona.com

Alboraya, 12 de septiembre de 2018.

Atentamente,

Elena Gil Borrás

Jefa departamento de tecnología