Assignatura de Tecnologia des de casa (alerta sanitària)

by jlopez

Estimades famílies.

Amb motiu de la suspensió de les classes, el treball dels alumnes de l’assignatura de Tecnologia es controlarà a través de l’aplicació classroom.google.com, tal com s’ha fet durant tot el curs.

Durant aquesta setmana de vacances no es publicaran tasques noves, però els alumnes poden anar treballant l’assignatura si volen. En tot cas, a partir de dilluns 23, i mentre dure aquesta situació, des de casa hauran de fer el següent:

– Els alumnes han d’estar atents a l’classroom de l’assignatura per anar lliurant les tasques conforme es vagen publicant i tenint en compte les dates límit de lliurament de cada tasca.

– Per a cada tasca, els alumnes han de llegir i estudiar les presentacions que els ajudaran a fer la tasca en concret. Tant en les presentacions com en la descripció de les tasques hi ha instruccions per a realitzar la tasca.

– Qualsevol dubte que tinguen els alumnes respecte al contingut de les presentacions o dels lliuraments han de consultar-les amb els professors de l’assignatura a través dels comunicats públics o privats de les tasques. També poden utilitzar el correu, sempre el de l’institut, no un altre particular.

– Queden en suspensió aquelles tasques que no es poden fer des de casa: treball de taller, exàmens, etc. Aquestes tasques apareixeran en classroom sense data de lliurament i amb el text TASCA SUSPESA en el títol.

– Els alumnes han d’estar atents al correu de centre i al classroom davant possibles comunicats per part dels professors de l’assignatura.

– Els professors anirem avaluant les tasques a través del classroom igual que fins ara, tenint en compte els retards i la qualitat dels treballs.

– Quan les classes es reprenguen, es recuperarà la matèria i les tasques que estan suspeses en la mesura del possible, depenent del temps que quede de curs. Hi haurà noves instruccions en cada cas.

Des del departament de Tecnologia volem desitjar-vos molts ànims a tots en aquesta crisi.

El departament de Tecnologia


Estimadas familias.

Con motivo de la suspensión de las clases, el trabajo de los alumnos de la asignatura de Tecnología se va a controlar a través de la aplicación classroom.google.com, tal y como se ha hecho durante todo el curso.

Durante esta semana de vacaciones no se van a publicar tareas nuevas, pero los alumnos pueden ir trabajando la asignatura si quieren. En todo caso, a partir del lunes 23, y mientras dure esta situación, desde casa tendrán que hacer lo siguiente:

– Los alumnos deben estar atentos al classroom de la asignatura para ir entregando las tareas conforme se vayan publicando y teniendo en cuenta las fechas límite de entrega de cada tarea.

– Para cada tarea, los alumnos deben leer y estudiar las presentaciones que les ayudarán a hacer la tarea en concreto. Tanto en las presentaciones como en la descripción de las tareas hay instrucciones para realizar la tarea.

– Cualquier duda que tengan los alumnos respecto al contenido de las presentaciones o de las entregas deben consultarlas con los profesores de la asignatura a través de los comunicados públicos o privados de las tareas. También pueden utilizar el correo, siempre el del instituto, no otro particular.

– Quedan en suspensión aquellas tareas que no se pueden hacer desde casa: trabajo de taller, exámenes, etc. Estas tareas aparecerán en classroom sin fecha de entrega y con el texto TAREA SUSPENDIDA en su título.

– Los alumnos deben estar atentos al correo del centro y al classroom ante posibles comunicados por parte de los profesores de la asignatura.

– Los profesores iremos evaluando las tareas a través del classroom igual que hasta ahora, teniendo en cuenta los retrasos y la calidad de los trabajos.

– Cuando las clases se reanuden, se recuperará la materia y las tareas que están suspendidas en la medida de lo posible, dependiendo del tiempo que quede de curso. Habrá nuevas instrucciones en cada caso.

Desde el departamento de Tecnología queremos desearos mucho ánimo a todos en esta crisis.

El departamento de Tecnología