FOMENT DE LA LECTURA

Tenint en compte que:

 1.- La Resolució de 28 de Juny de 2011, publicada al DOGV, dicta instruccions en matèria d’Ordenació Acadèmica i d’Organització d’Activitats Docents i en ella es recull que “els centres docents desenrotllaran mesures organitzatives perquè l’alumnat, les mares o pares o tutors dels quals no hagen optat per les ensenyances de Religió, han de rebre la deguda atenció educativa, de manera que l’elecció d’una o altra opció no supose cap discriminació”,
2.- La Llei Orgànica 2/2006 d’Educació, en els articles 24.7 i 25.5, determina que la comprensió lectora es treballarà en totes les àrees i en concret l’article 26.2, disposa que, a fi de promoure l’hàbit de la lectura, es dedicarà un temps a aquesta en totes les matèries,
 3.- El Pla de Millora de l’IES La Patacona proposa com a mesura general ampliar el temps dedicat a la lectura en totes les matèries de 1r i 2n ESO, i
 4.- L’Ordre de Foment de la Lectura de 7 de juny de 2011 que, en l’article 3, determina com a objectius generals el fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector, afavorint la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum”.
La comissió de treball per al foment de la lectura de l’IES La Patacona ha adoptat les següents mesures per al present curs escolar 2011-2012:
  1. En les hores de la matèria Atenció Educativa d’ESO, es programaran activitats que fomenten la lectura, les quals es desenvoluparan dins del temps de classe.
  2. Caldrà informar als pares, mares i tutors de l’aprofitament del temps en aquestes sessions i del desenrotllament de l’hàbit lector de l’alumnat, per la qual cosa l’alumnat rebrà una nota d’Atenció Educativa en el seus butlletins. Per tant, aquesta matèria passa a ser avaluable.
  3. En conseqüència, les sessions d’Atenció Educativa no seran de lliure discreció de l’alumnat i no es podran aprofitar per “fer deures”, sinò per seguir les instruccions de lectura donades pel professorat responsable de la matèria.
  4. Aquestos textos seran diferents segons cada nivell i es procurarà estiguen relacionats amb els interessos de cada grup d’edat.
  5. Es durà un registre de les activitats realitzades.
Alboraia, octubre de 2011

Deixa un comentari